instalaw - Όροι χρήσης

Καλώς ήρθατε στο www.instalaw.gr, την ιστοσελίδα που είναι ιδιοκτησία της εδρεύουσας στο Δήμο Μοσχάτου Αττικής (οδός Μυτιλήνης αρ. 7, e-mail: info@instalaw.gr, τηλ.: 210-4833045) Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «INSTALAW ΙΚΕ», η οποία στο εξής και χάριν συντομίας  θα καλείται η «instalaw». Η instalaw αποτελεί, στα πλαίσια της ελεύθερης διακίνησης πληροφοριών στο διαδίκτυο, μία διαδικτυακή πλατφόρμα επικοινωνίας των χρηστών – επισκεπτών της, με συνεργαζόμενους με αυτήν δικηγόρους, για την παροχή από αυτούς στους επισκέπτες - χρήστες, νομικών συμβουλών, απόψεων, γνωμών, πληροφοριών, μελετών και συναφών υπηρεσιών. Η ιστοσελίδα αυτή δεν αποτελεί ιστοσελίδα δικηγορικού γραφείου ή δικηγορικής εταιρείας και οι εταίροι της δεν φέρουν τη δικηγορική ιδιότητα, δεν αντιποιούνται την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος καθ’ οιονδήποτε τρόπο, δεν διενεργούν πράξεις που ανήκουν στην αρμοδιότητα του δικηγορικού λειτουργήματος, ούτε υπόσχονται τέτοιες πράξεις και δεν προβαίνουν για κανένα λόγο σε διορισμό δικηγόρων της επιλογής τους.  (Σε κάθε περίπτωση η instalaw δεν λειτουργεί ως δικηγόρος ή ως δικηγορικό γραφείο ή ως δικηγορική εταιρεία και μόνη η χρήση της instalaw ή επικοινωνία μέσω αυτής δεν οδηγούν στη δημιουργία σχέσης εντολέα-δικηγόρου.)  Οι συνεργαζόμενοι με αυτήν δικηγόροι λειτουργούν ως ανεξάρτητοι επαγγελματίες – λειτουργοί, τα προφίλ αυτών δημιουργούνται από τους ίδιους τους δικηγόρους με βάση τα στοιχεία που οι ίδιοι προβάλλουν και επιλέγουν και για το λόγο αυτό τυχόν λάθη ή παραλείψεις στα στοιχεία τους βαραίνουν αποκλειστικά και μόνο τους ίδιους. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών, έχοντα πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.  Με την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ο χρήστης αυτομάτως δηλώνει ότι έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και ότι έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Οι παρακάτω όροι χρήσης αφορούν τόσο την χρήση της ιστοσελίδας www.instalaw.gr από απλό επισκέπτη, όσο και από εγγεγραμμένο χρήστη και εγγεγραμμένο-συνεργαζόμενο δικηγόρο.

 1. Η χρήση της ιστοσελίδας που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.instalaw.gr γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη – χρήστη, προϋποθέτει την προηγούμενη ανάγνωση και κατανόηση των παρόντων όρων χρήσης και συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του των όρων αυτών, στο σύνολό τους, όπως εκάστοτε ισχύουν και αναπροσαρμόζονται από τους διαχειριστές της ιστοσελίδας, τους οποίους ανεπιφύλακτα θεωρεί δίκαιους και εύλογους.

  Συγκεκριμένα, ο επισκέπτης - χρήστης της ιστοσελίδας και όλων των υπηρεσιών της διαδικτυακής μας πλατφόρμας (www.instalaw.gr), καθώς και ο συνεργαζόμενος δικηγόρος οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή την χρήση κάθε υπηρεσίας μας και σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας του οφείλει να απέχει από οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της. Σε διαφορετική περίπτωση τεκμαίρεται αμάχητα ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτούς και ότι παραχωρεί τη συναίνεση, συγκατάθεση, συμφωνία και έγκρισή του σε αυτούς, θεωρώντας τους εύλογους, δίκαιους και ορθούς. Οι όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της διαδικτυακής μας πλατφόρμας.

 1. Η Instalaw διατηρεί το δικαίωμα οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί, κατά την απόλυτη κρίση της, τους όρους χρήσης, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και όλες τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνουν, οι δε χρήστες – επισκέπτες και οι συνεργαζόμενοι δικηγόροι οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν την χρήση τεκμαίρεται αμάχητα ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις και παραχωρούν τη συναίνεση, συγκατάθεση, συμφωνία και έγκρισή τους σε αυτούς, θεωρώντας τους εύλογους, δίκαιους και ορθούς. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από την χρήση - επίσκεψη της διαδικτυακής μας πλατφόρμας.

 2. Κάθε επισκέπτης-χρήστης και κάθε συνεργαζόμενος δικηγόρος δικαιούται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της διαδικτυακής μας πλατφόρμας μόνο για νόμιμους και θεμιτούς σκοπούς και ουδέποτε για τη διενέργεια πράξεων, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν αφετηρία για την άσκηση ποινικής δίωξης ή την εκκίνηση οποιασδήποτε αστικής, ποινικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά της Instalaw, ενώπιον οποιασδήποτε αρχής, ή πράξεων, οι οποίες θα μπορούσαν να προσβάλουν οποιοδήποτε δικαίωμα ή έννομο συμφέρον της Instalaw ή τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου.

 3. Απαγορεύεται στον οποιονδήποτε να χρησιμοποιεί την Instalaw με τρόπο που θα μπορούσε να καταστρέψει, να απενεργοποιήσει ή να βλάψει τους διακομιστές ή τα δίκτυά μας, ή με τρόπους, οι οποίοι παρεμβαίνουν στην χρήση των υπηρεσιών της Instalaw από οποιονδήποτε άλλο επισκέπτη-χρήστη ή οποιονδήποτε συνεργαζόμενο δικηγόρο.

 4. Απαγορεύεται επίσης στον οποιονδήποτε να δημιουργεί ψεύτικους λογαριασμούς, να συλλέγει ή να αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα άλλων επισκεπτών – χρηστών ή συνεργαζόμενων δικηγόρων με οποιοδήποτε τρόπο. Ρητά διευκρινίζεται ότι το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες αυτής της ιστοσελίδας προορίζονται μόνο για προσωπική χρήση από τους χρήστες και όχι για εμπορική εκμετάλλευση.

 5. Απαγορεύεται εξίσου η χρήση της ιστοσελίδας από οποιονδήποτε για τη μετάδοση ψευδών, δόλιων, παραπλανητικών, δυσφημιστικών, συκοφαντικών ή γενικά παράνομων πληροφοριών, κρίσεων, στοιχείων ή δεδομένων.

  Η instalaw διατηρεί το δικαίωμα αφαίρεσης αναρτήσεων οιουδήποτε κατά την απόλυτη κρίση τους, χωρίς να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν παράλειψη ή καθυστέρηση στην αφαίρεσή τους.

 1. Απαγορεύεται επίσης η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αποθήκευση, έκδοση, φόρτωση, μετάφραση και τροποποίηση ή μετάδοση, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

 2. Εν γένει οποιαδήποτε αντίθετη και μη επιτρεπόμενη από τους παρόντες όρους χρήση απαγορεύεται, δεν δεσμεύει, ούτε υποχρεώνει την Instalaw και επισείει τις κατά νόμο συνέπειες σε βάρος του παραβάτη.

 3. Η Instalaw διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε οποιαδήποτε προβλεπόμενη από το νόμο ενέργεια, διαδικασία και λήψη εξώδικων ή δικαστικών μέτρων, με στόχο την αποτροπή παραβίασης των παρόντων όρων χρήσης, καθώς και να επιδιώξει την πλήρη αποκατάσταση κάθε ζημίας της, υλικής και ηθικής, θετικής και αποθετικής, από την παραβίαση των άνω απαγορεύσεων και των παρόντων όρων χρήσης από οποιονδήποτε.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΩΝ – ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 1. Ο επισκέπτης της διαδικτυακής μας πλατφόρμας, ο οποίος επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες μας, οφείλει να εγγραφεί ως χρήστης της instalaw, συμπληρώνοντας τη σχετική on line φόρμα εγγραφής και αποκτώντας, κατ΄ αυτόν τον τρόπο, το δικό του λογαριασμό χρήστη. Για το άνοιγμα λογαριασμού χρήστη, ο επισκέπτης οφείλει να συμπληρώσει με ακρίβεια, στα ειδικά προς τούτο προβλεπόμενα πεδία της εν λόγω φόρμας, το ονοματεπώνυμό του, τον αριθμό τηλεφώνου του, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου, το όνομα χρήστη που έχει επιλέξει και τον κωδικό πρόσβασης.  Τα προαναφερόμενα στοιχεία είναι τα απολύτως απαραίτητα και πρόσφορα για την αίτηση και χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει η πλατφόρμα. Ο χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά για την αλήθεια, ακρίβεια και επικαιροποίηση των στοιχείων αυτών, ώστε να είναι εφικτή η χρήση των υπηρεσιών της πλατφόρμας.   

 2. Ο εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί να τροποποιεί τον προαναφερόμενο κωδικό πρόσβασης οποτεδήποτε και όσο συχνά το επιθυμεί. Ο ίδιος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διατήρηση της μυστικότητας και της απόκρυψης του κωδικού του από τρίτα πρόσωπα.  Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος σχετικά με τον κωδικό πρόσβασής του ο εγγεγραμμένος χρήστης υποχρεούται να προβεί στην άμεση αλλαγή του και έγγραφη ειδοποίηση της instalaw, η οποία ουδεμία ευθύνη φέρει για την χρήση του μυστικού αυτού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο άτομο και ο χρήστης παραμένει ο μόνος υπεύθυνος για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη πραγματοποιηθεί με τον κωδικό του.  Οι χρήστες ευθύνονται αποκλειστικά για οποιαδήποτε ενέργεια γίνεται στο λογαριασμό τους μέσω της χρήσης του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης που έχουν επιλέξει, καθώς και για κάθε ζημία ή βλάβη που τυχόν επέλθει στους ίδιους τους χρήστες ή σε τρίτα πρόσωπα μέσω του λογαριασμού τους.

 3. Η εγγραφή του επισκέπτη ως εγγεγραμμένου χρήστη γίνεται δωρεάν και είναι προσωπική και αμεταβίβαστη.

 4. Ο εγγεγραμμένος χρήστης δικαιούται να ζητά, όποτε το επιθυμεί, συμπληρώνοντας την ειδική προς τούτο on line φόρμα, να τον καλέσει τηλεφωνικά, στον αριθμό που ο ίδιος έχει δηλώσει στο λογαριασμό του, σε συγκεκριμένη ημέρα (ή και ημέρες) και ώρα (ή και ώρες), που ο ίδιος έχει επιλέξει, συνεργαζόμενος δικηγόρος, εξειδικευμένος στο αντικείμενο που τον απασχολεί. Η κλήση αυτή θα έχει διάρκεια, κατ΄ επιλογή του χρήστη, μέχρι 15 λεπτά της ώρας, και για αυτήν ο χρήστης θα πρέπει να καταβάλει κατά τον χρόνο της υποβολής του σχετικού αιτήματός του, δια της συμπληρώσεως της άνω ειδικής προς τούτο on line φόρμας, συνολικά το ποσό των 25 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου στο ποσό αυτό και του αναλογούντος ΦΠΑ, μέσω του συνεργαζόμενου με την instalaw τρίτου παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, στον οποίον έχει πρόσβαση ο εγγεγραμμένος χρήστης μέσω υπερσυνδέσμου (hyperlink), ως αμοιβή του συνεργαζόμενου δικηγόρου για την τηλεφωνική αυτή κλήση. Η κλήση, μέχρι 15 λεπτά της ώρας, πρέπει να ξεκινήσει μέσα στο χρονικό περιθώριο 60΄ που έχει δηλώσει ο χρήστης.

 5. Η instalaw αναλαμβάνει να αποστείλει το αίτημα αυτό σε όλους τους εγγεγραμμένους δικηγόρους με εξειδίκευση στο αντικείμενο που απασχολεί τον χρήστη, και, εφόσον το συγκεκριμένο αίτημα τηλεφωνικής κλήσης γίνει αποδεκτό από κάποιο εγγεγραμμένο δικηγόρο, υποχρεούται να ενημερώνει τον εγγεγραμμένο χρήστη, αποστέλλοντάς του μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει ο ίδιος ότι το αίτημά του έγινε αποδεκτό και η κλήση θα πραγματοποιηθεί, όπως έχει ζητήσει.

 6. Ο χρήστης οφείλει να είναι διαθέσιμος την ημέρα και ώρα που έχει προγραμματιστεί, κατά τον παραπάνω τρόπο, η τηλεφωνική κλήση προς αυτόν από το συνεργαζόμενο δικηγόρο.

 7. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν είναι διαθέσιμος για οποιονδήποτε λόγο για όλη τη διάρκεια της προγραμματισμένης τηλεφωνικής κλήσης, το καταβληθέν από τον χρήστη ποσό των 25 ευρώ δεν επιστρέφεται σε αυτόν και αποδίδεται στο συνεργαζόμενο δικηγόρο που ανέλαβε να πραγματοποιήσει τη συγκεκριμένη τηλεφωνική κλήση, αφού αυτή δεν πραγματοποιήθηκε από αποκλειστική υπαιτιότητα του χρήστη.

 8. Σε περίπτωση που η προγραμματισμένη τηλεφωνική κλήση ξεκινήσει αργότερα από την προκαθορισμένη ώρα από υπαιτιότητα του χρήστη, η κλήση θα διαρκέσει για τον υπόλοιπο χρόνο, μέχρι συμπληρώσεως 15 λεπτών και δεν δύναται να διαρκέσει πέραν της αρχικώς συμφωνηθείσας ώρας λήξης. Ουδεμία επιστροφή οποιουδήποτε ποσού δικαιούται ο χρήστης σε αυτήν την περίπτωση.

 9. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης δικαιούται να διακόψει την τηλεφωνική κλήση προ της παρόδου των 15 λεπτών. Και στην περίπτωση αυτή ουδεμία επιστροφή χρημάτων δικαιούται ο χρήστης.

 10. Σε περίπτωση που το αίτημα του χρήστη για τηλεφωνική κλήση σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό για οποιονδήποτε λόγο, καθώς και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η τηλεφωνική κλήση από υπαιτιότητα του συνεργαζόμενου δικηγόρου, το ποσό των 25 ευρώ που ο ίδιος έχει, κατά τα άνω, καταβάλει, επιστρέφεται άτοκα σε αυτόν, δια του τρίτου παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, δια του οποίου το ποσό αυτό καταβλήθηκε, μετά από σχετική εντολή που θα δίδεται στον εν λόγω τρίτο πάροχο από την instalaw. Η επιστροφή του ποσού αυτού θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες του εκάστοτε τρίτου παρόχου υπηρεσιών πληρωμών που συνεργάζεται η instalaw.

 11. Ρητά συμφωνείται ότι η instalaw ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν προκύψει τόσο κατά τις ηλεκτρονικές πληρωμές, όσο και κατά την επιστροφή του ποσού που έχει καταβληθεί από τον χρήστη, και ο χρήστης υποχρεούται και αναλαμβάνει να απευθύνεται απευθείας και αποκλειστικά στον τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.

 12. Όταν επισκέπτης – χρήστης αποστέλλει, πάντοτε με δική του ευθύνη, πληροφορίες προς τη διαδικτυακή μας πλατφόρμα με τη συμπλήρωση των σχετικών on line φορμών ή την αποστολή email, για την εξυπηρέτηση ενός αιτήματος από την instalaw, οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται ορθά και με ακρίβεια.

 13. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει σχόλια σχετικά με τις εμπειρίες του από την επικοινωνία με τους συνεργαζόμενους δικηγόρους, τα οποία δεν δημοσιεύονται από το διαχειριστή της ιστοσελίδας και είναι εμπιστευτικά. Ο χρήστης οφείλει να τα υποβάλλει με υπευθυνότητα τα σχόλια αυτά, τα οποία πρέπει να είναι σαφή και ειλικρινά, και να μην περιέχουν υβριστικούς ή δυσφημιστικούς ή συκοφαντικούς χαρακτηρισμούς. Τα σχόλια αυτά έχουν χαρακτήρα ενημερωτικό για τη διαχείριση της ιστοσελίδας και δεν είναι ορατά στο προφίλ του συνεργαζόμενου δικηγόρου, στον οποίον, και μόνο, όμως αποστέλλονται, προς ενημέρωσή του.

 14. Η χρήση των πληροφοριών και παρουσιάσεων της instalaw γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη-χρήστη αυτής. Για το λόγο αυτό, η instalaw ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν καθυστερήσεις, αποτυχίες, διακοπές, ή φθορές οποιονδήποτε δεδομένων ή πληροφοριών σχετίζονται με την ιστοσελίδα της ή για οποιαδήποτε τυχόν σχετική ζημία του επισκέπτη - χρήστη.

 15. Ρητά συμφωνείται ότι η instalaw δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε βλάβη ή/και κάθε αρνητική συνέπεια που μπορεί να προκύψει από την πρόσβαση σε αυτή ή και την χρήση των πληροφοριών και των υπηρεσιών που παρέχονται από αυτήν ή μέσω αυτής.

 16. Οι πληροφορίες, γνώμες, απόψεις και παρουσιάσεις που παρέχονται στο blog και τις σελίδες της Instalaw, εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις των συγγραφέων, έχουν αποκλειστικά πληροφοριακό και ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση υποκαθιστούν, ούτε δύνανται να υποκαταστήσουν το δικηγόρο και το ρόλο του. Η instalaw δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει αυτές και δεν εγγυάται για την ακρίβειά τους.  Οποιαδήποτε δήλωση, πληροφορία ή εν γένει ανάρτηση στην instalaw δεν πρέπει να εκλαμβάνεται, ως άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος, ούτε ως παροχή νομικής υπηρεσίας. Ρητά διευκρινίζεται ότι οποιαδήποτε δήλωση, πληροφορία, γνώμη, άποψη, παρουσίαση ή εν γένει ανάρτηση στην instalaw δεν αποτελεί συμβουλή. Ο χρήστης – επισκέπτης ο οποίος χρησιμοποιεί οιαδήποτε από τις πληροφορίες, γνώμες-απόψεις, παρουσιάσεις και εν γένει αναρτήσεις που περιέχονται στο blog και τις σελίδες της instalaw, το κάνει αποκλειστικά και μόνο με δική του ευθύνη.   

 17. Ο επισκέπτης - χρήστης αποδέχεται την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, όπως αυτά δηλώνονται από αυτόν τον ίδιο με την υποβολή αιτήματος προς την instalaw, από το διαχειριστή του site, ο οποίος δικαιούται να τα γνωστοποιεί σε τρίτα πρόσωπα (συνεργαζόμενους δικηγόρους) με τον αποκλειστικό σκοπό της ορθής και καλής λειτουργίας-παροχής των υπηρεσιών της instalaw.

 18. Ο διαχειριστής της instalaw θα τηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών – επισκεπτών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997 όπως εκάστοτε ισχύει, για το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων, υποχρεούμενος στην τήρηση των διατάξεων του Ν. 2225/1994 και του Π.Δ. 47/2005 για την άρση του απορρήτου αυτού προς κάθε δικαστική αρχή, για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών αδικημάτων και για κάθε αναφερόμενο στο νόμο λόγο, αφού τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπει ο νόμος.

 19. Η instalaw, κατά την απόλυτη κρίση της, συνεργάζεται, και προς τούτο παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων, στις οποίες παραπέμπει μέσω hyperlinks, για τη διευκόλυνση των χρηστών – επισκεπτών κατά την περιήγησή τους στο διαδίκτυο. Επ΄ ουδενί η παραπομπή μέσω hyperlinks στις ιστοσελίδες αυτές αποτελεί ένδειξη αποδοχής ή έγκρισης του περιεχομένου τους. Η instalaw ουδόλως ελέγχει, ούτε δύναται να ελέγχει, τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την ακρίβεια, την ορθότητα, την πολιτική σχετικά με την προστασία προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων, καθώς και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών των εν λόγων ιστοσελίδων και ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις και για οποιοδήποτε πρόβλημα, ο χρήστης οφείλει να απευθύνεται απευθείας στην αντίστοιχη ιστοσελίδα. Σε κάθε περίπτωση η instalaw διατηρεί το δικαίωμα να παύσει ανά πάσα στιγμή την παραπομπή ή φιλοξενία ενός link ή banner κατά την απόλυτη κρίση της.

 20. Επίσης η instalaw δύναται ανά πάσα στιγμή να παύσει απροειδοποίητα τις παρεχόμενες υπηρεσίες της προς χρήστη ή χρήστες προκειμένου να διασφαλίσει τη λειτουργία του συστήματος, την προστασία των χρηστών ή της ιδίας ή και σε κάθε άλλη περίπτωση που το θεωρεί σκόπιμο κατά την απόλυτη κρίση της. Σε κάθε περίπτωση η Instalaw δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι παρεχόμενες μέσω της ιστοσελίδας υπηρεσίες θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα.

 21. Οι νόμιμα ασκούντες το επάγγελμα του δικηγόρου στην Ελλάδα δικαιούνται, έναντι συνδρομής, να εγγραφούν στην instalaw ως συνεργαζόμενοι – εγγεγραμμένοι δικηγόροι. Το αυτό δικαίωμα έχουν και οι νόμιμα στην Ελλάδα λειτουργούσες δικηγορικές εταιρείες για τα μέλη τους. Όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που αφορούν τους συνεργαζόμενους – εγγεγραμμένους δικηγόρους αφορούν και τις συνεργαζόμενες – εγγεγραμμένες δικηγορικές εταιρείες. Ρητά διευκρινίζεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η εγγραφή ως δικηγόρων ατόμων που δεν κατέχουν νόμιμα τη δικηγορική ιδιότητα και δεν ασκούν νόμιμα το επάγγελμα του δικηγόρου στην Ελλάδα. Η  instalaw διατηρεί ρητά το δικαίωμα να διαγράψει χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αποζημίωση, σε περίπτωση ήδη καταβληθείσας συνδρομής, οποιοδήποτε συνεργαζόμενο δικηγόρο διαπιστωθεί ότι δεν διαθέτει τη δικηγορική ιδιότητα και δεν ασκεί νόμιμα  το επάγγελμα του δικηγόρου στην Ελλάδα και επιφυλάσσεται κάθε δικαιώματός της να προβαίνει σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια προς την κατάθεση της εξακρίβωσης της δικηγορικής ιδιότητας κ.λ.π. των εγγεγραμμένων δικηγόρων.

 22. Οι νόμιμα ασκούντες το επάγγελμα του δικηγόρου στην Ελλάδα που επιθυμούν, έναντι συνδρομής, να εγγραφούν στην instalaw ως συνεργαζόμενοι – εγγεγραμμένοι δικηγόροι οφείλουν να συμπληρώσουν τη σχετική on line φόρμα εγγραφής και αποκτώντας, κατ΄ αυτόν τον τρόπο, τον προσωπικό τους λογαριασμό συνεργαζόμενου - εγγεγραμμένου δικηγόρου. Για το άνοιγμα λογαριασμού συνεργαζόμενου - εγγεγραμμένου δικηγόρου, αυτός οφείλει να συμπληρώσει με ακρίβεια, στα ειδικά προς τούτο προβλεπόμενα πεδία της εν λόγω φόρμας, το ονοματεπώνυμό του, τη διεύθυνσή του, τον αριθμό τηλεφώνου του, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου, το Δικηγορικό Σύλλογο στον οποίο είναι εγγεγραμμένος, τον αριθμό μητρώου του στον εν λόγω Σύλλογο, τους τομείς δικαίου εξειδίκευσής του, για ποιες νομικές κατηγορίες θέλει να λαμβάνει ειδοποιήσεις καθώς και το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που έχει επιλέξει. Μετά το άνοιγμα του λογαριασμού, ο συνεργαζόμενος-εγγεγραμμένος δικηγόρος έχει την δυνατότητα να προσθέσει στο ‘προφίλ’ του κι άλλα προσωπικά και επαγγελματικά του στοιχεία, όπως σπουδές, επαγγελματική εμπειρία, ξένες γλώσσες, άρθρα/δημοσιεύσεις του κ.λ.π. καθώς και φωτοραφία/λογότυπο, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού ή viva wallet. Ο δικηγόρος ευθύνεται αποκλειστικά για την αλήθεια, ακρίβεια και επικαιροποίηση των στοιχείων αυτών.

 23. Η instalaw παρέχει απλώς τη δυνατότητα φιλοξενίας των άνω προσωπικών στοιχείων των συνεργαζόμενων δικηγόρων και των προφίλ αυτών που δημιουργούνται με βάση τα στοιχεία που οι ίδιοι προβάλλουν και επιλέγουν, με σκοπό τη διευκόλυνση επικοινωνίας συνεργαζόμενων δικηγόρων και χρηστών και ουδεμία απολύτως ευθύνη φέρει για την ακρίβεια αυτών.

 24. Ρητά συμφωνείται ότι η instalaw ουδεμία απολύτως ευθύνη φέρει για τις παρεχόμενες από τους δικηγόρους υπηρεσίες, για τις οποίες αποκλειστικά υπεύθυνοι είναι οι ίδιοι.

 25. Η εγγραφή του δικηγόρου ως εγγεγραμμένου – συνεργαζόμενου, η οποία είναι προσωπική και αμεταβίβαστη, και ολοκληρώνεται με την καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου συνδρομής, ανάλογα με τον χρόνο διάρκειας της εγγραφής, στον τραπεζικό λογαριασμό της instalaw.

 26. Ο εγγεγραμμένος δικηγόρος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διατήρηση της μυστικότητας και της απόκρυψης του κωδικού του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος σχετικά με τον κωδικό πρόσβασής του ο εγγεγραμμένος δικηγόρος υποχρεούται να προβεί στην άμεση αλλαγή του και έγγραφη ειδοποίηση της Instalaw, η οποία ουδεμία ευθύνη φέρει για την χρήση του μυστικού αυτού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο άτομο και ο δικηγόρος παραμένει ο μόνος υπεύθυνος για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη πραγματοποιηθεί με τον κωδικό του. Οι εγγεγραμμένοι δικηγόροι ευθύνονται αποκλειστικά για οποιαδήποτε ενέργεια γίνεται στο λογαριασμό τους μέσω της χρήσης του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης που έχουν επιλέξει, καθώς και για κάθε ζημία ή βλάβη που τυχόν επέλθει στους ίδιους τους δικηγόρους ή σε τρίτα πρόσωπα μέσω του λογαριασμού τους.

 27. Οι εγγεγραμμένοι δικηγόροι οφείλουν να παρέχουν στην instalaw με ακρίβεια τα στοιχεία τους και να τα επικαιροποιούν. Τυχόν λάθη ή παραλείψεις στα στοιχεία τους βαραίνουν αποκλειστικά και μόνο τους ίδιους, οι οποίοι με δική τους ευθύνη δημιουργούν και αναρτούν το «προφίλ» τους.

 28. Ρητά διευκρινίζεται ότι η instalaw δεν προβαίνει σε εξακρίβωση ή πιστοποίηση των δηλωθέντων από το δικηγόρο στοιχείων.

 29. Οι συνεργαζόμενοι δικηγόροι οφείλουν και αναλαμβάνουν να τηρούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις σε σχέση με την αμοιβή που εισπράττουν.

 30. Οι συνεργαζόμενοι - εγγεγραμμένοι δικηγόροι αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι οφείλουν να τηρούν τους κανόνες δεοντολογίας και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κώδικα περί Δικηγόρων, όπως εκάστοτε ισχύει, και δεσμεύονται από αυτούς. Αναλαμβάνουν δε να τους τηρούν σύμφωνα με τα στο νόμο προβλεπόμενα.

 31. Ρητά διευκρινίζεται και συμφωνείται ότι η instalaw ουδεμία ευθύνη φέρει για την τυχόν μη συμμόρφωση των συνεργαζόμενων – εγγεγραμμένων δικηγόρων με των Κώδικα Περί Δικηγόρων, τους κανόνες δεοντολογίας και για τυχόν από αυτούς νομικές, φορολογικές, ηθικές ή δεοντολογικές παραβάσεις.

 32. Οι εγγεγραμμένοι στην instalaw δικηγόροι έχουν τη δυνατότητα με τις τεχνικές διαδικασίες που τους παρέχει η instalaw να αναρτούν ενημερωτικά κείμενα, πληροφορίες, γνώμες και απόψεις για νομικά ζητήματα.

 33. Όταν οποιοσδήποτε εγγεγραμμένος χρήστης ζητήσει, μέσω της πλατφόρμας της instalaw, κατά τα παραπάνω προβλεπόμενα, τηλεφωνική κλήση με εξειδικευμένο δικηγόρο σε συγκεκριμένη ημέρα (ή και ημέρες) και ώρα (ή και ώρες), η instalaw υποχρεούται να αποστείλει το αίτημα αυτό σε όλους τους εγγεγραμμένους δικηγόρους με εξειδίκευση στο αντικείμενο που απασχολεί τον χρήστη. Αναλαμβάνει δε να αποστείλει τα πλήρη στοιχεία του εν λόγω χρήστη στο συνεργαζόμενο δικηγόρο που πρώτος, θα αποδεχθεί, δια μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την instalaw, το συγκεκριμένο αίτημα τηλεφωνικής κλήσης.

 34. Ο συνεργαζόμενος δικηγόρος οφείλει να καλέσει τηλεφωνικά, τον αιτηθέντα την κλήση χρήστη στον αριθμό που ο ίδιος έχει δηλώσει στο λογαριασμό του, στη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, που ο ίδιος έχει επιλέξει, για συνομιλία διάρκειας, κατ΄ επιλογή του χρήστη, μέχρι 15 λεπτά της ώρας και να είναι απολύτως συνεπής ως προς το προγραμματισμένο χρονικό περιθώριο των 60΄ έναρξης της κλήσης.

 35. Ο συνεργαζόμενος δικηγόρος ρητά αποδέχεται και συμφωνεί η αμοιβή του για τη τηλεφωνική συνομιλία διάρκειας κατά τα άνω μέχρι 15 λεπτών να ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 25 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 36. Σε περίπτωση που ο συνεργαζόμενος δικηγόρος καλέσει τον συγκεκριμένο χρήστη κατά την προγραμματισμένη ημέρα και εντός του προγραμματισμένου χρονικού περιθωρίου των 60΄ και ο χρήστης δεν είναι διαθέσιμος για όλο το διάστημα εντός του οποίου πρέπει να αρχίσει η τηλεφωνική κλήση, το καταβληθέν από τον χρήστη ποσό των 20 ευρώ δεν επιστρέφεται σε αυτόν και αποδίδεται στο συνεργαζόμενο δικηγόρο που ανέλαβε να πραγματοποιήσει τη συγκεκριμένη τηλεφωνική κλήση, αφού αυτή δεν πραγματοποιήθηκε από αποκλειστική υπαιτιότητα του χρήστη.

 37. Σε περίπτωση που η προγραμματισμένη τηλεφωνική κλήση ξεκινήσει αργότερα από την προκαθορισμένη ώρα από υπαιτιότητα του χρήστη, η κλήση θα διαρκέσει για τον υπόλοιπο χρόνο, μέχρι συμπληρώσεως 15 λεπτών και δεν δύναται να διαρκέσει πέραν της αρχικώς συμφωνηθείσας ώρας λήξης. Στην περίπτωση αυτή ο συνεργαζόμενος δικηγόρος λαμβάνει το σύνολο της κατά τα άνω αμοιβής του.

 38. Στη λήξη του χρόνου κάθε προγραμματισμένης τηλεφωνικής κλήσης ο συνεργαζόμενος δικηγόρος, οφείλει να ενημερώσει την instalaw για το εάν η κλήση ολοκληρώθηκε επιτυχώς ή όχι, συμπληρώνοντας αντιστοίχως τη σχετική on line φόρμα, κατά την απόλυτη κρίση του.

 39. Εφόσον ο συνεργαζόμενος δικηγόρος βεβαιώσει με τη συμπλήρωση της άνω on line φόρμας (ή με e-mail) ότι η προγραμματισθείσα τηλεφωνική κλήση ολοκληρώθηκε με επιτυχία ή δεν πραγματοποιήθηκε από υπαιτιότητα του εγγεγραμμένου χρήστη, τότε η instalaw αναλαμβάνει να ενημερώσει άμεσα τον τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών που συνεργάζεται, ώστε να καταβληθεί το άνω ποσό της αμοιβής, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, των 25 ευρώ, στο συνεργαζόμενο δικηγόρο, που πραγματοποίησε την κλήση.

 40. Η instalaw δεν δύναται και δεν είναι σε θέση να ελέγξει τη δήλωση του συνεργαζόμενου δικηγόρου σε σχέση με την επιτυχή ή μη ολοκλήρωση της κάθε τηλεφωνικής κλήσης μεταξύ αυτού και του εγγεγραμμένου χρήστη. Ρητά συμφωνείται ότι η instalaw ουδεμία ευθύνη φέρει και ο εγγεγραμμένος χρήστης υποχρεούται να αναλαμβάνει να απευθύνεται απευθείας και αποκλειστικά στο συνεργαζόμενο δικηγόρο.

 41. Η instalaw δεν ορίζει και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο της συνομιλίας μεταξύ δικηγόρου και χρήστη, ούτε μπορεί να επιβάλλει στο δικηγόρο στη συνέχεια, μετά την κλήση, να συνεργαστεί οπωσδήποτε με τον χρήστη, ούτε στον χρήση να συνεργαστεί με το δικηγόρο.

 42. Οι πληροφορίες που παρέχει-συμπληρώνει ο επισκέπτης-χρήστης για την εξυπηρέτηση του αιτήματός του προς την instalaw θεωρούνται εμπιστευτικές και μεταβιβάζονται μόνο στο συνεργαζόμενο δικηγόρο που θα αναλάβει να απαντήσει στο συγκεκριμένο αίτημα του χρήστη.

 43. Η ευθύνη της πραγματοποίησης της προγραμματισμένης κλήσης, όπως έχει ζητηθεί από τον χρήστη, είναι αποκλειστικά του συνεργαζόμενου - εγγεγραμμένου δικηγόρου. Το αν θα ολοκληρωθεί-απαντηθεί η τηλεφωνική αυτή κλήση οπωσδήποτε εξαρτάται και από τη διαθεσιμότητα του χρήστη.

 44. Ρητά διευκρινίζεται ότι η instalaw δεν ελέγχει και δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα κανενός δικηγόρου σε καμία δεδομένη στιγμή.

 45. Ρητά διευκρινίζεται και συμφωνείται ότι η instalaw δεν φέρει κανενός είδους ευθύνη για τη μη πραγματοποίηση τηλεφωνικής κλήσης με εγγεγραμμένο δικηγόρο ή για οποιουδήποτε είδους ζημία προκύψει στον χρήστη από την μη πραγματοποίηση της κλήσης, είτε η μη πραγματοποίηση της κλήσης αφορά σε υπαιτιότητα του χρήστη, είτε σε υπαιτιότητα του εγγεγραμμένου δικηγόρου.

 46. Η instalaw δεν εγγυάται για τα επιστημονικά ή επαγγελματικά προσόντα, την γνώση και την εμπειρία των εγγεγραμμένων δικηγόρων, ούτε συστήνει, ούτε προχωρά σε σύγκριση δικηγόρων, ούτε εκφέρει οποιαδήποτε κρίση για τα προσόντα, την εμπειρία ή τις πιστοποιήσεις των δικηγόρων που εμφανίζονται στις σελίδες της.

 47. Ρητά διευκρινίζεται ότι έκαστος των εγγεγραμμένων δικηγόρων δεν συμβάλλεται με σχέση πρόστισης με την instalaw.

  Σε περίπτωση που ανακύψει οποιαδήποτε τυχόν διαφορά, αφορώσα την χρήση των υπηρεσιών κατά παράβαση των όρων του παρόντος ρητά συμφωνείται ότι η instalaw και το προσωπικό αυτής ουδεμία ευθύνη υπέχουν.

  Επίσης η instalaw, οι νόμιμοι εκπρόσωποί της, οι διαχειριστές, τα στελέχη της και εν γένει το προσωπικό της απαλλάσσονται δια του παρόντος από οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, αστική, ποινική, ειδική, παρεπόμενη ή τυχαία (παρεμπίπτουσα) ευθύνη που τυχόν προκύψει στα πλαίσια λειτουργίας της παρούσας ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, όλως ενδεικτικώς, απαιτήσεων για αποκατάσταση βλάβης,  υλικής ή ηθικής, θετικής ή αποθετικής και εν γένει οποιασδήποτε τυχόν αποζημίωσης εξ αφορμής της χρήσης της παρούσας.

 1. Η instalaw δεν υπέχει ευθύνη απέναντι στους χρήστες των υπηρεσιών του για αποζημίωση οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης απώλειας και θετικής ή αποθετικής ζημίας, ακόμη και μελλοντικής, η οποία τυχόν προκλήθηκε εξ αιτίας των νομικών πληροφοριών και συμβουλών που τους παρασχέθηκαν από τους εγγεγραμμένους δικηγόρους. 

 2. Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των τίτλων, του κειμένου, των παρεχόμενων υπηρεσιών, των αρχείων, των σημάτων και εν γένει κάθε λεκτικού και απεικόνισης αυτής, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Instalaw από της δημοσίευσής της στο διαδίκτυο και συνεπώς απολαμβάνει της προστασίας των σχετικών διατάξεων ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και των διεθνών συμβάσεων. Το όνομα χώρου (domain name) www.instalaw.gr είναι νομότυπα καταχωρημένο στη βάση δεδομένων της Ελληνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και ως εκ τούτου προστατεύεται από το σύνολο των οικείων διατάξεων ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και των αποφάσεων της ΕΕΤΤ ως όνομα χώρου (domain name). Ρητά διευκρινίζεται ότι η προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών (π.χ. συνεργαζόμενων ιστοσελίδων ή εταιριών) βαραίνει αποκλειστικά και μόνο τους δικαιούχους. Εξαίρεση αποτελούν τα δικαιώματα των αναρτήσεων των προβαλλομένων επαγγελματιών που αποτελούν δική τους πνευματική ιδιοκτησία.

 3. Η υποκλοπή στοιχείων καθώς και η αναδημοσίευσή τους, εφόσον πραγματοποιείται χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των εγγεγραμμένων δικηγόρων ή της instalaw αποτελεί παράνομη πράξη για την οποία ευθύνεται αποκλειστικά ο υποκλέπτων και θα αντιμετωπίσει τις προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.

 4. Η instalaw διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, άνευ ειδοποίησης και κατά την απόλυτη κρίση της να καταγγείλει, τροποποιήσει, αναστείλει εν όλω ή εν μέρει και διακόψει εν όλω ή εν μέρει τη λειτουργία της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας των υπηρεσιών της και της παρουσίασης του περιεχομένου της ή και να προσθέσει νέες υπηρεσίες.

 5. Η instalaw διατηρεί το δικαίωμα να προβεί ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες: α) να ερευνήσει οποιαδήποτε καταγγελία σε περίπτωση που κάποια επικοινωνία δεν συμμορφώνεται με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης αυτής, β) να αποσύρει αποσταλλέντα από τον επισκέπτη χρήστη δεδομένα και πληροφορίες, που θεωρούνται προσβλητικές, παράνομες ή ενοχλητικές ή που δεν συμμορφώνονται με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως της instalaw, και γ) να διαγράψει εγγεγραμμένα μέλη, όταν αυτά δεν συμμορφώνονται με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως της instalaw, μετά από σχετική προειδοποίησή τους.

 6. Ο επισκέπτης - χρήστης αποδέχεται ρητά ότι την αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει με την Instalaw, την έχουν τα Δικαστήρια της Αθήνας και εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό δίκαιο, ακόμη και όταν η πρόσβαση στην instalaw γίνεται από χώρα εκτός Ελλάδος.

 7. Αν οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω όρους κριθεί άκυρος με δικαστική απόφαση, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και ισχύ των υπολοίπων όρων, οι οποίοι παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εγκυρότητα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Νόμου 2251/1994 περί Προστασίας Καταναλωτών, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ΧΡΗΣΗ COOKIES

Η Instalaw δύναται να χρησιμοποιεί “cookies” ή παρόμοιου τύπου ηλεκτρονικά εργαλεία για να συλλέγει πληροφορίες που αυξάνουν το βαθμό χρηστικότητάς της.